Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden allerlei.nl


Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het bezoeken van Allerlei.nl gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

de Website: de website www.allerlei.nl, die wordt in stand gehouden door Allerlei.nl;
Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;
Banner: een grafische reclame-uiting op de Website. Door op een banner te klikken wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Overal waar hierna over Advertentie gesproken wordt , wordt Banner gelijkgesteld met Advertentie, tenzij uit de tekst anders blijkt.
Adverteerder
: degene die een Advertentie of Banner plaatst op de Website;
Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
Persoongegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer;

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Allerlei.nl anderzijds.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie; plaatsing
3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Allerlei.nl Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze algemene voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Allerlei.nl te bepalen aantal dagen
3.2 Door het aanbieden van een Advertentie geeft Adverteerder Allerlei.nl toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
3.3 Allerlei.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Allerlei.nl is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Adverteerder en Gebruiker.
3.4 Allerlei.nl is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van Allerlei.nl; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan de Website wordt geplaatst is Allerlei.nl gerechtigd eventuele foto’s en/of hyperlinks niet op te nemen.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie
4.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
4.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
4.3 De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een Advertentie een hyperlink is opgenomen dient deze direct relevant te zijn.
4.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
4.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de Advertentie te voldoen aan de regels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.
4.6 Allerlei.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Allerlei.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of met de in 4.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
4.7 Indien in de Advertentie een product wordt aangeboden, dient tegelijk met het aanbieden van het product op de Website door de Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor het product kan worden gekocht. Indien de minimumprijs niet wordt gemeld is Allerlei.nl gerechtigd de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te hanteren.
4.8 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 5. Betaling/incasso Banner
5.1 Voor het plaatsen van een Banner dient door de Adverteerder te worden betaald.
5.2 Indien sprake is van een Banner draagt Allerlei.nl er zorg voor dat de Banner wordt geplaatst op de Website nadat de Adverteerder de bestelprocedure zoals vermeld op de Website juist heeft doorlopen en Allerlei.nl de Banner heeft beoordeelt en de betaling van de Banner heeft ontvangen. De Adverteerder ontvangt een factuur per e-mail of per post.
5.3 Allerlei.nl is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de betaalprocedure.
5.4 Indien betaling uitblijft en Allerlei.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten, met een minimum van € 350,-, voor rekening van Adverteerder.
5.5 Ontvangen betalingen worden door Allerlei.nl niet gerestitueerd.

Artikel 6. Vrijwaring
6.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
6.2 Adverteerder vrijwaart Allerlei.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 6.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Allerlei.nl moeten worden gemaakt.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid
7.1 Allerlei.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Allerlei.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
7.2 De informatie die door Allerlei.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Allerlei.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
7.3 De aansprakelijkheid van Allerlei.nl voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.
7.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Servicedesk
8.1 Allerlei.nl stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Servicedesk ter beschikking, waar zij tper e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties.
8.2 De Servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Allerlei.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen.

Artikel 9. Gebruik van persoonsgegevens
9.1 Indien gebruik wordt gemaakt van Allerlei.nl, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats-gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van Allerlei.nl. Allerlei.nl verzamelt, gebruikt en deelt persoonlijke informatie om de website te laten werken en te beveiligen
9.2 De informatie die op Allerlei.nl wordt geplaatst is uiteraard beschikbaar voor het publiek. Onze servers bevinden zich in de Europese Unie. Allerlei.nl verzamelt en slaat de volgende persoonlijke gegevens op:
· e-mail adres, naw-gegevens en (afhankelijk van de gebruikte dienst) soms financiële informatie;
· computer-inlogdata, statistieken op page views, verkeer van en naar Allerlei.nl en advertentiedata (allemaal via cookies - het is mogelijk om de cookies op uw browser te weren, dit kan echter wel de mogelijkheden om de site te gebruiken beïnvloeden);
· overige informatie, waaronder IP-adressen van gebruikers en standaardinformatie over het internetgebruik.
9.3 Allerlei.nl gebruikt persoonlijke informatie van gebruikers voor:
· het leveren van onze diensten;het oplossen van geschillen, innen van vergoedingen en het oplossen van problemen;
· het bevorderen van een veilige handel en het afdwingen van ons beleid;
· aanpassingen op basis van ervaringen van gebruikers, het meten van de belangstelling voor onze diensten en om gebruikers te informeren over diensten en updates;
· het communiceren van marketing- en reclameaanbiedingen naar Gebruikers;
· andere dingen voor Gebruikers zoals beschreven bij 9.2.
9.4 Zonder uitdrukkelijke toestemming van gebruikers zal Allerlei.nl geen persoonlijke informatie verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Allerlei.nl kan persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het afdwingen van ons beleid, om te reageren op claims dat een plaatsing of andere inhoud strijdig is met rechten van derden, of ter bescherming van de rechten, eigendom of de veiligheid van derden.
9.5 Tevens kan Allerlei.nl persoonlijke informatie uitwisselen met serviceproviders die onze bedrijfsvoering ondersteunen.
9.6 Gebruiker mag persoonlijke informatie die is ingewonnen bij Allerlei.nl uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van een andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of het verzamelen van persoonlijke gegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.
9.7 Indien Gebruiker geen marketing communicaties van Allerlei.nl wil ontvangen, kan Gebruiker dat door Allerlei.nl hiertoe op ieder moment een e-mail te sturen op privacy@allerlei.nl.
9.8 Gebruiker kan de persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van gebruikers account. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met onze Servicedesk voor het inzien van de persoonlijke gegevens die wij opslaan en die niet beschikbaar zijn op Allerlei.nl. Onjuistheden kan Gebruiker corrigeren. Allerlei.nl kan hiervoor een bedrag in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Allerlei.nl verwijdert persoonlijke gegevens wanneer wij die niet langer nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Allerlei.nl bewaart persoonlijke gegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het oplossen van geschillen, het afdwingen van ons beleid en om kwaadwillenden tegen te houden.
9.9 Allerlei.nl gebruikt diverse hulpmiddelen (onder andere wachtwoorden en fysieke beveiliging) om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang en bekendmaking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; Allerlei.nl kunnen dus niets garanderen.
9.10 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.
9.11 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
· het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
· het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders

Artikel 10. Beveiliging
10.1 Allerlei.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
10.2 Allerlei.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 11. Sites en diensten van derden
11.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Allerlei.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
11.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Allerlei.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 12. Geregistreerd Gebruiker/Bieden
12.1 Gebruikers hebben de mogelijkheid zich op de Website te registreren. Zij kunnen dan bieden op geadverteerde producten en inloggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
12.2 Het bieden op geadverteerde producten via de Website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor Adverteerder en Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen Adverteerder en Gebruiker. Allerlei.nl is daarbij op geen enkele wijze partij.
12.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op Allerlei.nl wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

Artikel 13. Uitsluiting
13.1 Allerlei.nl behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
13.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Allerlei.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Allerlei.nl respectievelijk haar licentiegevers.
14.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Allerlei.nl

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
15.2 Op de overeenkomst tussen Allerlei.nl en de Adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
15.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Allerlei.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Wat zijn de regels voor het plaatsen van een advertentie?

Allerlei.nl is een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Allerlei.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Allerlei.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen.

Allerlei.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Allerlei.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Allerlei.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Allerlei.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. Een enkel bod is niet bindend en verplicht u niet tot aan- of verkoop. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod kunnen worden verwijderd als de advertentie ouder is dan drie maanden.

Kies de juiste rubriek en subrubriek voor uw advertentie:
Plaats uw advertentie uitsluitend in de hoofd- en subrubriek die het beste bij uw advertentie past. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een fiets in de hoofdrubriek Auto’s aan te bieden.

Verder is het niet toegestaan om één en dezelfde advertentie meerdere malen in dezelfde rubriek te plaatsen. Het is wel toegestaan om één en dezelfde advertentie in verschillende rubrieken te plaatsen, mits het om relevante rubrieken gaat.

De advertentieomschrijving dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· Beschrijf het door u aangeboden artikel waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk.
· Mocht u een foto bij de advertentie plaatsen, zorg dan dat deze overeenkomt met het in de advertentie aangeboden artikel.
· Het is niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van discriminerende of anderzins aanstootgevende teksten of foto’s.
· Het is niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van irrelevante zoektermen (keyword spamming). Als u bijvoorbeeld een Audi aanbiedt, is het niet toegestaan om in uw advertentie termen als Mercedes, BMW, Volkswagen en allerlei andere automerken op te nemen.
· Het is niet toegestaan om hyperlinks of verwijzingen naar andere vraag en aanbod- of veilingsites te plaatsen.
· Het is niet toegestaan om personen met voor- en achternaam te noemen.
· Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen;
· Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url;

Controleer of uw aan te bieden producten of diensten aan onze regels voldoen:
· De volgende producten en diensten zijn niet toegestaan op Allerlei.nl, ongeacht de rechtsgeldigheid van deze producten en diensten:
· Aanstootgevende artikelen, zoals bijvoorbeeld bepaalde nazi-memorabilia.
· Vervalsingen of namaakproducten.
· Producten of diensten die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of rechtspersoon.
· Drugs en hieraan verwante middelen en/of producten.
· Geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn.
· Haat verspreidende of discriminerende geschriften.
· Vuurwerk.
· Persoonsgebonden toegangsbewijzen voor concerten, sportwedstrijden en andere evenementen.
· E-mailbestanden.
· Sigaretten, sigaren en andere tabaksproducten. Allerlei.nl behoudt zich het recht voor om uitzonderingen op deze regel te maken voor voorwerpen die naar onze mening overduidelijk slechts als verzamelaarsobject gezien kunnen worden.
· Sterk alcoholische dranken (alcoholpercentage > 15%). Allerlei.nl behoudt zich het recht voor om uitzonderingen op deze regel te maken voor voorwerpen die naar onze mening overduidelijk slechts als verzamelaarsobject gezien kunnen worden.
· Munitie, (vuur)wapens en daaraan gerelateerde producten. Ook zelfverdedigingswapens, luchtdruk- en gaspistolen en (al dan niet volgens de Nederlandse wet) onklaar gemaakte wapens zijn niet toegestaan. Allerlei.nl behoudt zich het recht voor om uitzonderingen op deze regel te maken voor voorwerpen die naar onze mening overduidelijk slechts als verzamelaarsobject gezien kunnen worden.
· Het bieden van de mogelijkheid tot het deelnemen aan kansspelen.
· Het verwijzen naar affiliate-programma’s of sites waarop verwezen wordt naar affiliate-programma’s.
· Verwijzingen naar SMS-diensten of 090x telefoonnummers (De site Contactplaats.nl uitgezonderd).
· Lening, hypotheken of andere vormen van financiering, zonder toetsing bij het BKR.
· (Digitale) kilometerteller correcties.
· Lege DVD’s en/of CD’s zonder dat uit de advertentie blijkt dat hiervoor de wettelijk verplichte heffing is afgedragen. Voor meer informatie over de heffing op lege media willen wij u verwijzen naar de site van de stichting de ThuisKopie
· MLM (Multi Level Marketing) en/of pyramidespelen.
· "Snel rijk worden", Gouden tips en soortgelijke advertenties.
· Datingsites en/of relatiebemiddelingsbureau´s.
· Het te koop aanbieden van stamboomloze Staffordshire Terrier of kruisingen hiervan welke in overwegende mate gelijkende zijn aan de Pitbull Terrier, is bij de Nederlandse wet verboden. Dit is beschreven in de GWW (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren).
Wet van 24 september 1992, houdende vaststelling van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
· Inheemse en beschermde diersoorten. Kijk op de flora- en faunawet wat er onder beschermde en inheemse diersoorten valt.
· Andere producten en diensten die verboden zijn bij de Nederlandse wet.

Contactplaats.nl


Om Allerlei.nl toegankelijk te laten zijn voor iedereen heeft Allerlei.nl om alle Erotiek en Dating en hieraan gerelateerde advertenties over te plaatsen naar een site die daarvoor bedoeld is. Deze site heeft de toepasselijke naam contactplaats.nl. Alle advertenties die op contactplaats.nl thuishoren en toch op Allerlei.nl staan, worden zonder meer verwijderd.

Alle bovenstaande regels met betrekking tot adverteren gelden ook voor de contactplaats.nl. Aansluitend gelden voor deze site de volgende regels:
· Geslachtsdelen mogen op foto´s en video niet expliciet in beeld gebracht worden. Dit soort beeldmateriaal mag niet geplaatst worden dan wel moeten de betreffende zaken worden afgeplakt.
· Bij advertenties met 090x telefoonnummers dient het tarief vermeld te worden.
· Bij advertenties met SMS diensten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
o Vermelden van het tarief per ontvangen bericht.
o Vermelden of het om een eenmalig bericht gaat of een abonnement.
o In het geval van een abonnement moet de frequentie van de berichten vermeld worden en hoe men zich af kan melden.

Mocht uw advertentie niet voldoen aan de door Allerlei.nl gestelde advertentieregels, dan behoudt Allerlei.nl zich het recht voor om de betreffende advertentie van de site te verwijderen. Allerlei.nl zal na het verwijderen van een advertentie in geen enkel geval overgaan tot het restitueren van eventueel reeds voldane betalingen aan Allerlei.nl.


Skip Navigation Links
Algemene voorwaarden
Contact